Choď na obsah Choď na menu
 


Chybná cesta!

 

   Mnoho církví je príliš moc zameraných na ľudí a nie na Boha. Ide sa podľa určitých šablon a schém. Kopírujú sa systémy, podľa ktorých pracujú iné zbory. -Pochopiteľne - im to môže fungovať, lebo to majú od Boha; ale nemusí to byť pravidlom pre iných. Ježiš nevykonával zázraky podľa určitých schém a šablon.
-Raz napľul na zem, spravil zo sliny blato, natrel na oči slepého a kázal mu ísť umyť sa do rybníka Siloam (Ján 9,6-7). -Inde hluchému vložil prsty do uší, napľul, dotkol sa jeho jazyka, vzhlidnul k nebi a povedal "efatha" (Mar.7,33-34). -Na inom mieste vyviedol slepého z mesta, napľul mu na oči, vložil na neho ruky a pýtal sa, či niečo vidí (Mar.8,23).
-Každé uzdravenie bolo trochu odlišné, lebo sa nechal viesť Otcom. Nerobil veci INSTANTNE!

Naopak učeníci - tí išli podľa určitej šablony, ktorú videli na Ježišovi (a NEMALI výsledky). -Napríklad nemohli vyhnať démona námesačnosti (Mat.17,16; Mar.9,18). -Keď sa Ježiša pýtali prečo, odpovedal - že jednak pre neveru (Mat.17,19) a tiež preto, že "tento druh nevychádza inak, než modlitbou a pôstom" (Mar.9,29; Mat.17,21). -Keby teda verili, očakávali by na Božie vedenie a ON by im zjavil, že v tomto prípade sa majú vzdať OBVYKLÝCH ŠABLON a démona nezväzovať, ale najprv MODLIŤ SA A POSTIŤ a potom až zviazať. Nejednáme niekedy aj my tak?

-Často sa spomínajú odstrašujúce príklady tých, čo majú videnie pre každý krajec chleba vložený do úst. S tým nesúhlasím ani ja - ale niekedy sa uchylujeme k opačnému extrému. Neočakávame na Božie vedenie ani tam, kde by ho bolo treba. -Vyliali sme dieťa aj s vaničkou.

Zachádzame niekedy až tak priďaleko, že nás ani nezaujíma, čo na určitú tému hovorí Božie Slovo a ideme po svojom. Napríklad  "Evanjelium Prosperity"! -Čo na to hovorí Božie Slovo?

Pozrime sa, ako sa mal Pavol pri šírení evanjelia:

2  Korintským 11,27
"...v práci a v námahe, v bdeniach často, o hlade a smäde, v pôstoch mnoho ráz, na zime a v nahote..."


Tí, čo sú oklamaní evanjeliom prosperity, by povedali: "Chudák Pavol! -Niekde robí chybu, lebo má nedostatok jedla a pitia (...o hlade a smede...), nemá dobré oblečenie (...v nahote...) a nemá kde bývať (...na zime...)".

Boh nám samozrejme CHCE dať bývanie, oblečenie i jedlo! Niekedy však na kresťana prichádza nedostatok len preto, že šíri evanjelium (ako napr. na Pavla). -Pre kresťanov, ktorý sa naplno vydali misii, nieje Božia vôľa aby mali trvalý domov! -Viď. príklad samotného Ježiša - a jeho výrok: "...syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil." (Mat.8,20; Luk.9,58). -Boh sa však postará, aby aj tak mali kde prespať a čo jesť! -Viď. Mar.10,29-30: "....nieto nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo mať alebo ženu alebo deti alebo polia pre mňa a evanjelium, aby teraz, v tomto čase, nedostal sto ráz toľko domov a bratov a sestier a materí a detí a polí, s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. ....".

A ako sa mal Epafrodites, keď konal dielo Kristovo? -Takto:

Filipským 2
26  ....ste počuli, že onemocnel.
27  Lebo aj skutočne bol tak onemocnel, že už bol blízky smrti. Ale Boh sa zmiloval nad ním, avšak nie len nad ním samým, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutku na zármutok.
28  A tak som ho tým snažnejšie poslal, aby ste sa, keď ho uvidíte, zase radovali, a ja aby som mal menej zármutku.
29  Prijmite ho tedy v Pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte.
30  Lebo pre dielo Kristovo sa bol priblížil až k smrti nasadiac svoj život, aby doplnil váš nedostatok svätoslužby, ktorú ste mne konali.


-Prečo onemocnel? Mal nejaký hriech? -Verš 30 na to prináša odpoveď: "...Lebo pre dielo Kristovo sa bol priblížil až k smrti nasadiac svoj život...". -Opäť vidíme, že to bolo pre šírenie evanjelia. -Toto je "Evanjelium Prosperity" v BIBLICKOM vydaní! -Nie: "...poďme odhaliť jeho neveru v uzdravenie...."; ale: "...majte takých v úcte..." (verš 29).
Pavel sa pochopiteľne modlil za jeho uzdravenie - a bol rád, že ho Boh uzdravil. -Z textu ale vyplíva, že to nebolo hneď tak samozrejmé, ako si to my myslíme dnes. INSTANTNÝ BOH NEEXISTUJE!!! -Treba žiť životom očakávania na Boha!!! -Keď on zmení NAŠE plány, treba sa prispôsobiť.
-Odporúčam prečítať si knihu "Plány Záměry Cíle" od K.E.Hagina!

A čo OČAKÁVANIE NA BOHA? -Máme to robiť v každej situácii; alebo si vpohode vystačíme s návodmi? -Toto hovorí písmo:

Ozeáš 12 
6  .....očakávaj ustavične na svojho Boha.

Príslovia 20 
22  ..... Očakávaj na Hospodina, a pomôže ti.

Žalm 105
4  Hľadajte Hospodina a jeho silu; hľadajte jeho tvár ustavične!

Sofoniáš 3 
8  Preto očakávajte na mňa, hovorí Hospodin, .....

Izaiáš 40 
31  ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.

Židom 11
6  .....Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

Žalm 119
2  Blahoslavení, ............, ktorí ho hľadajú celým srdcom.

Jób 35 
14  ....Očakávaj na neho!

Žalm 25 
3  ...sa ani nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba;...

Žalm 27 
14  Očakávaj na Hospodina, buď silný, a nech je mocné tvoje srdce, a očakávaj na Hospodina!

Žalm 33 
18  Hľa, oko Hospodinovo na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť,

Žalm 37 
9  ....tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem.

Žalm 37 
34  Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu, a povýši ťa, aby si dedične zaujal zem, ......

Žalm 62 
6  Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha, lebo od neho moje očakávanie.

Žalm 69 
7  Nech sa nehanbia pre mňa tí, ktorí očakávajú na teba, Pane, Hospodine Zástupov; nech sa nestydia mojou vinou tí, ktorí ťa hľadajú, ó, Bože Izraelov!

Žalm 147 
11  Hospodin má záľubu v tých, ktorí sa ho boja, v tých, ktorí očakávajú na jeho milosť.

Izaiáš 30 
18  .....Blahoslavení všetci, ktorí očakávajú na neho.

Izaiáš 49 
23  .... tí, ktorí očakávajú na mňa, sa nebudú hanbiť.

Žalospevy 3 
25  Dobrý je Hospodin tým, ktorí očakávajú na neho, duši, ktorá ho hľadá.JASNÉ! -Pavla vyslali na misiu a všetko nemal hneď do detailu zjavené, kade ísť. Občas šiel chybným smerom a Boh ho poopravil. -Ale Nezabúdajme, že Pavel išiel na misiu až vtedy, keď ho vyslal Svätý Duch - NIE PREDTÝM! (Sk.13,2-4):  "...A keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: Nože mi oddeľte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal. Vtedy, keď sa boli postili, pomodlili sa a položili na nich ruky a prepustili. A oni teda súc vyslaní od Svätého Ducha prišli dolu do Seleucie a odtiaľ sa odplavili na Cyprus. ...."
-A AŽ POTOM nastala situácia, že Pavel v poslušnosti TOHOTO VYSLANIA šiel, kade sa mu to videlo za dobré a Duch ho POOPRAVIL, keď išiel zle - (Sk.16,6-10): ".....a keď prešli Frýgiu a Galatskú krajinu, pretože im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mýzii a pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale im nedal Duch Ježišov. A obíduc Mýziu, sišli dolu do Troady. A sa ukázalo Pavlovi cez noc videnie: Akýsi muž, Macedonec, stál, prosil ho a hovoril: Prejdi do Macedonie a pomôž nám! A jako videl videnie, hneď sme hľadali odísť do Macedonie vyrozumievajúc, že nás ta povolal Pán, aby sme im zvestovali evanjelium.....".....
-Takýcto cirkevníkov však, aj keď Duch POOPRAVÍ, idú si aj tak za svojim.
Ďalší prípad: -Pavol natoľko túžil po Tesalonických kresťanoch, že hovorí: "...sme chceli prijsť k vám, ja Pavel, i raz i dva razy, a nám prekazil satan. ..." (1 Tes. 2,18)
-Ano. Pavol niečo chcel - o niečo sa pokúšal, ale mu to nevyšlo. Bol Pavol mimo vedenie Duchom Svätým? -Nie! -Byť s kresťanmi ktorých milujem je prirodzené - netreba sa v tom pýtať na vedenie. -Je to podobné ako keby som sa pýtal na vedenie, či môžem ukradnúť čokoládu v obchode. -Je jasné, že nemôžem lebo písmo hovorí "neukradneš". -V bežných životných situáciach sa však musíme pýtať na vedenie, lebo mnohé nevyplívajú automaticky s písma.
-Keď sa Pavel pokúšal ísť do Bitýnie, poslúchal tak príkaz Ducha, zjavený mu už predtým - tj.: "...oddeľte Barnabáša a Saula ku dielu...". -Bitýniu mu potom už len UPRESNIL, aby tam nešiel. Keby bol Pavol neposlúchol ZÁKLADNÉ VEDENIE, nikdy by mu Boh nič neupresnil - a ani by sa mu ďalej nezjavil. -Teda aj my: -Potrebujeme NAJPRV kľúčové vedenie pre svoje projekty (tj. horlivo sa modliť s otázkou: "čo chceš Pane pre tú a tú situáciu - a ako to má vyzerať") - a až POTOM nám ostatné upresní, keby sme spravili nejaké kopance! -Pokiaľ sme však mimo Božie vedenie, bude to suché.
-To samozrejme nevylučuje kázať evanjelium i naďalej, lebo príkaz ku tomu nám Ježiš už dal. -Ale AKÝM spôsobom to máme robiť konkre´tne v našom meste - MUSÍ byť vedený! To o čom hovorím je zmeniť spôsob modlitby, nie práce. -Ak je náš spôsob práce špatný, Boh nám to povie. Ku tomu ale potrebujeme opustiť spoliehanie sa na NAŠE "osvedčené" metódy. Ide o zmenu postojov, "na %co sa spoliehame" - a štýlu modlitby!!!